Eikenprocessierups (EPR) ideeën voorleggen aan Gemeente Oisterwijk 

bedacht samen met Inge van Beers (raadslid AB Oisterwijk) d.d. feb 2020

Communicatie

 • Websitepagina op de gemeentelijke website
 • Meldpunt nesten (gehele jaar) + helder wat er met de meldingen gebeurt 
 • Goede en begrijpelijke informatievoorziening via gemeentepagina in de Nieuwsklok/Oisterwijk Nieuws

Acties met inwoners/recreanten gefaciliteerd door gemeente

 • Gratis/met hoge korting (mezen)vogelkastjes en grootoorvleermuizen aan burgers beschikbaar stellen, met duidelijke instructie en evt. team van (IVN)vrijwilligers die ze gaan ophangen
 • Gratis/met hoge korting feromoonvallen in juli-aug-sep beschikbaar stellen voor burgers 

Acties door gemeente

 • Zie plan van aanpak van Frans Kapteijns hieronder
 • Overleg met stakeholders (recreatie-/horecaondernemers, Bteam Oisterwijk, IVN Oisterwijk, Natuurmonumenten, Brabants Landschap
 • Het bestrijden van de eikenprocessierups door hun natuurlijke vijand te lokken en duizenden planten van tientallen soorten aan te planten.  Voorbeelden zijn sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen. Twintigduizend bloembollen zijn geplant in tuinen. Ook in de bermen zijn planten neergezet: Proef eikenprocessierups in Westerveld succesvol: 80 procent minder nesten >> lees volledige artikel

Oisterwijk

Vragen eikenprocessierups door Raadsleden Oisterwijk Inge van Beers en Bianca Taapken - dinsdag 25 februari 2020 - >> zie vragen

 1. Heeft het college het artikel in het laatste VNG magazine over bestrijding van de processierups gezien en gelezen? https://vng.nl/artikelen/eikenprocessierups-komt-er-alweer-aan
 2. Wat is het concrete beleid van de gemeente Oisterwijk als het gaat om de (natuurlijke) bestrijding van de eikenprocessierups?
 3. In hoeverre worden ook preventieve maatregelen, natuurlijke bestrijding en biodiversiteit bevorderende maatregelen ingezet ter bestrijding van de epr en sinds wanneer gebeurt dit?
 4.  In hoeverre is er beleid t.a.v. de bestrijding van de epr bij mensen met een allergische reactie?
 5. Wordt er in de gemeente voorrang gegeven aan de bestrijding van de processierups bij mensen met een allergische reactie?
 6. Welke onderdelen van het beleidsstuk, over de (natuurlijke) bestrijding van de eikenprocessierups in Haaren, wordt in de gemeente Oisterwijk toegepast?
 7. Hoeveel meldingen zijn er in 2017, 2018 en 2019 ontvangen van particulieren en ondernemers betreffende de overlast van de eikenprocessierups? Graag aantallen aanleveren waarin een duidelijke scheiding is tussen particulieren en ondernemers.
 8. Wat hebben de maatregelen voor preventie en bestrijding van de eikenprocessierups de gemeente in 2017, 2018 en 2019 gekost?
 9. En welk budget heeft de gemeente in 2020 gereserveerd voor bestrijding en preventie van de processierupsen? En wordt verwacht dat dit budget toereikend is?
 10. In hoeverre worden inwoners actief geinformeer over de bestrijdign van de processierupsen en via welke communicatiekanalen?
 11. Welke natuurlijke maatregelen neemt de gemeente Oisterwijk in 2020 als het gaat om de bestrijding van de eikenprocessierups? 8a. Wat zijn de overige korte en lange termijn maatregelen rondom de EPR?
 12. Gaat de gemeente op korte termijn binnen de bestaande budgetten nog meer maatregelen nemen om de eikenprocessierups te bestrijden? 9. Is er sprake van de organisatie van een bewustwordingscampagne met inwoners en maatschappelijke partners in het kader van de bestrijding van de eikenprocessierups in 2020 door de gemeente?
 13. Van welke communicatiekanalen richting de inwoners maakt de gemeente actief gebruik als het gaat om de (natuurlijke) bestrijding van de eikenprocessierups?

Beheersplan EPR Oisterwijk

Communicatieplan EPR Oisterwijk

 

Aanspreekpunten gemeente Oisterwijk

 • Rudy Pekelaer, beleidsambtenaar Groen gemeente Oisterwijk
 • Liesbeth van Kempen, beleidsmedewerker Groen, Landschap en Platteland

 


Plan van aanpak Frans Kapteijns (nov 2019)

Aanpak eikenprocessierups 2020

Met dit jaar starten van een plan van aanpak geeft in de toekomst betere resultaten en zal de populatie van de eikenprocessierupsen op een normaal (beheersbaar) peil komen. Tevens kan door deze aanpak ook de bestrijding van de toekomstige opmars van de dennenprocessierupsen populatie meegenomen worden. 

Starten met een ecologische beheersing van de eikenprocessierupsen;

 1. Inzaaien van kruiden en dan vooral fluitenkruid en wilde peen in bermen en plantgaten. Sluipwespen en gaasvliegen zijn een tweetal natuurlijke vijanden, die huizen in de vegetatie.
 2. Minder maaien onder zomereiken. Kruiden kunnen dan ontwikkelen en ook soorten zoals kamperfoelie.
 3. In de omgeving graslanden, weides of grotere open stukken gefaseerd maaien, steeds twintig procent van de vegetatie laten staan.
 4. Aanplant van inheemse heesters en bomen in bermen en perken. Varieer dan zodat er geen monocultuur ontstaat.
 5. In oude lanen is dat wat lastig, maar nieuwe wegen of wegen, die geen laanfunctie kennen wisselteelt toepassen. Bijvoorbeeld; wisselen tussen grove dennen, zomereiken, beuken, haagbeuken, berken en elzen. 
 6. Veel meer denken aan een natuurlijke opbouw van de berm of perken. Denk dan aan lagen van bomen, stuiken en kruiden. Dit geldt vooral voor perken en overhoekjes.
 7. Nestkasten voor vogels. Vooral voor koolmezen en pimpelmezen, maar ook voor boomklever. Daarnaast zorgen dat er oude bomen staan, waarin spechten nesten kunnen bouwen die later weer gebruikt kunnen worden door kauwen en andere holenbroeders.
 8. Nestkasten voor grootoorvleermuizen, natuurlijke vijand vlinders, helpt ook, want zij eten de eikenprocessierupsvlinder.
 9. In de buurt van haarden eikenprocessierupsen kan je het dode hout opstapelen of als je dat niet hebt takkenrillen op die locaties maken.
 10. In het voorjaar (kan nu ook al bij wat mildere dagen) rondom de zomereiken (plantgaten) de aarde omspitten. Wellicht vernietig je zo grondnesten van de eikenprocessierups.

Door al deze maatregelen maak je de omgeving geschikt voor de natuurlijke vijanden (komen er steeds meer) van de eikenprocessierupsen. Met een aantal onderdelen kan al gestart worden in 2019. De rest opnemen in het jaarplan 2020 en dan ook meteen starten in het voorjaar.

Je probleem is natuurlijk niet meteen opgelost, maar de overlast zal steeds minder worden. 

Aangezien het probleem niet meteen is opgelost, moet je voor 2020 ook andere maatregelen nemen;

 1. Daar waar in 2019 nesten eikenprocessierupsen zaten in het winterseizoen die bomen aanduiden met een kleurtje. Kan met een watervaste stift.
 2. Gemerkte bomen in het voorjaar, begin april, voorzien van strips met plakkerig materiaal, plakband of iets dergelijks.
 3. Op moment dat je de eerste nesten ziet, meteen opzuigen en dagelijks gemerkte bomen en eventueel niet gemerkte bomen in de omgeving bekijken.
 4. Per boom waarschuwingslint voor aanwezigheid eikenprocessierups ophangen aan de bomen.
 5. Kijk ook goed of er geen zitjes geplaatst zijn onder de bomen.
 6. Bermen langs de gemeentelijke wegen. Gemeente zo snel mogelijk waarschuwen, dat ze het op komen lossen en de nesten ook meteen weg laten zuigen.

Aanpak in Overige gemeenten

Haaren, St. Michelsgestel, Boxtel


Bronnen

In Limburg hebben ze een heuse eikenprocessierups-coördinator

GGD Hart van Brabant

Kennisplatform processierups i.o.

Overheidsorganen, met name gemeenten, waterschappen en provincie, hebben een verantwoordelijkheid en zorgplicht om er voor te zorgen dat de openbare ruimte geen gezondheidsprobleem oplevert voor de omgeving. Dit geldt ook voor andere eigenaren van eikenbomen, particulieren, parkeigenaren, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer e.a.

WUR rapport

Provincie Brabant over de processierups

Voorbeeld meldpunt processierups Turbantia (helaas niet zichtbaar momenteel)

Voorbeeld media De Gelderlander met overzicht overlast locaties- Brabant


Contact
Yvette van Kempen
Tel. 06-43 43 64 26
info@yvettevankempen.nl